Helaas organiseren wij dit jaar geen Welsh Select Sale 

Veilingvoorwaarden van de stichting Welsh Select Sale, versie 2023

1.1.Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de Welsh select sale tussen Verkoper en Koper met betrekking tot via de Stichting op een veiling aangeboden Welsh pony's, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
1.2.Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
1.3 De veilingvoorwaarden zijn opgenomen in de catalogus en op de website geplaatst.

Definities
2a. KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een pony tijdens de veiling.
2b. STICHTING: de Stichting Welsh Select Sale & Youngstock show Nederland
2c. VEILINGCOMMISSIE: commissie die door de Stichting wordt belast met het organiseren van de veiling.
2d. VERKOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een pony tijdens de veiling.
2e. PONY: een door de Selectiecommissie voor de veiling aangewezen Welsh pony.
2f. VEILING: de door de Stichting georganiseerde veiling.
2g. VEILINGMEESTER: een door de Stichting aangewezen veilingmeester die de veiling leidt.

Koopovereenkomst
3. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen de Verkoper en de Koper, onder de verplichting voor de Verkoper en de Koper de in deze Veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de Stichting te voldoen.

De wijze van veilen
4.1 Inschrijving van pony’s voor de veiling kan plaats vinden tot uiterlijk 23.30 uur zondag 27 september 2020. Voor een volledige inschrijving dient het door de verkoper ondertekende inschrijfformulier 2020 samen met het digitale aanmeldingsformulier te worden verstuurd. Via het digitale aanmeldingsformulier kunt u de registratie- en afstammingsgegevens (foto van het paspoort/afstamming bewijs) en de overige informatie van de pony vermelden. Ook kunt u daar direct een foto van de veiling pony toevoegen.
4.2 De voor inschrijving aangeboden pony’s dienen:
• Ingeschreven te zijn bij een Europees Welsh Pony en Cob stamboek.
• Voorzien te zijn van een paardenpaspoort én chip.
• In keuringstoilet te worden voorgesteld.
4.3 Voor een goede verkoop promotie van elke te veilen pony vragen wij u om een goede foto van uw pony aan te leveren (van minimaal 1MB of een origineel). Deze foto’s worden alleen gebruikt op internet (b.v. FB) zullen worden gepubliceerd. De aangeboden gebruikspony’s kunnen onder het zadel of aangespannen worden gepresenteerd tijdens de veiling.
4.4 Het maximaal te veilen aantal pony’s is bepaald op 80. De organisatie kan eventueel overgaan tot selectie.
4.5 De aangeboden pony’s moeten gezond zijn. Ter beoordeling hiervan worden de pony’s bij het betreden van het veilingterrein door een dierenarts klinisch onderzocht voor toelating aan de veiling. Een aangeboden pony zal niet tot de veiling worden toegelaten als ziekte, kreupelheid of een gebrek wordt geconstateerd. Andere veterinaire bemerkingen worden tijdens het veilen gemeld. De eigenaar kan op deze grond besluiten de pony niet te laten veilen. Indien anderszins onregelmatigheden worden vastgesteld wordt de pony niet toegelaten tot de veiling. Indien de pony door of vanwege de veilinghouder niet tot de veiling wordt toegelaten vindt geen restitutie van het verschuldigde basisinschrijfgeld plaats.
4.6 Na tijdige ontvangst van het inschrijfgeld (uiterlijk voor 14 dagen na schriftelijke bevestiging vanuit het veiling secretariaat) wordt de inschrijving geaccepteerd en zal de aangeboden pony in de veilingcatalogus worden opgenomen.
4.7 De eigenaar van de tot de veiling toegelaten pony is verplicht de pony daadwerkelijk aan te voeren en te laten veilen. Indien de eigenaar dit nalaat is hij een direct opeisbare boete aan de veilinghouder verschuldigd van € 100,-. Deze boete is vanzelfsprekend niet verschuldigd als de pony voor de veiling is overleden dan wel door ziekte of ongeval niet kan worden aangeboden. In dat geval dient een schriftelijke dierenartsverklaring te worden overlegd. Een eigenaar heeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld als de aangeboden pony niet wordt aangevoerd.

Betaling
5.1 Voor elke aangemelde pony zijn door de verkoper veilingkosten verschuldigd ten hoogte van 6% van de verkoopprijs, inschrijfgeld daar niet inbegrepen.
5.2 Na inschrijving ontvangt u een betaalverzoek voor het inschrijfgeld en indien van toepassing de kosten voor het reserveren van een box.
5.3 De veilinghouder betaalt de ontvangen koopsom uit aan de verkoper onder aftrek van de verschuldigde 6% veilingkosten, door overboeking op de bank- of girorekening van de verkoper.
5.4 U bent geen verdere veilingkosten verschuldigd indien uw pony niet zal worden gegund. (uitsluitend inschrijdgeld) “Bij het afhalen van de veilingnummers, kunt u een minimale verkoopprijs opgeven, door het invullen van het formulier minimale verkoopprijs”
5.5 Het is niet toegestaan pony’s buiten op het terrein te verhandelen. Het terrein van manege de nieuwe heuvel wordt deze dag afgehuurd door de organisatie. Het is dus geen openbaar terrein. De bezoekers betalen voor de entree en daardoor conformeren ze zich aan de voorwaarden die door de organisatie zijn gesteld. Eén van de voorwaarden is, dat er buiten de veiling om geen dieren mogen worden verhandeld.
Algemeen
6.1 Elke verkoper/ inzender ontvangt voor de veiling/ Youngstock show een parkeerkaart per mail.
6.2 De organisatie beslist over de volgorde van veilen.
6.3 Er bestaat een mogelijkheid om gebruik te maken van de voorbreng service van de organisatie. Uiteraard is het mogelijk om uw eigen pony voor te brengen in gepaste kleding (witte of Engelse voorbrengkleding)
6.4 De aangeboden veiling pony’s worden verzocht om voor 10.30 uur aanwezig te zijn op het terrein, voor een veterinaire inspectie.
6.5 Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de eigenaar zich uitdrukkelijk akkoord met de inschrijf- en veilingvoorwaarden 2020.
6.6 Pony’s die niet opgegeven zijn voor de veiling mogen niet op het terrein verkocht worden

Geschillen
7.1 De pony’s worden op de dag van de veiling op het veilingterrein klinisch gekeurd door een door de veilingcommissie aan te wijzen dierenarts. Het oordeel van de dierenarts over het al dan niet veilen van een veulen is bindend.
7.2 Op het moment dat er sprake is van een geschil tussen Koper / Verkoper / Veilingcommissie wordt het geschil voorgelegd aan een geschillencommissie bestaande uit een door de stichting te benoemen voorzitter, de veilingmeester en een derde onafhankelijke, laatste te benoemen door beide eerst genoemden. De uitslag van deze commissie is bindend voor alle partijen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
8.1 De Stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van Koper(s), Verkoper(s) en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen.
8.2 De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen pony’s.
8.3 De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeldde pony uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.
8.4 De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar de foto's worden gemaakt, waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte pony’s en cobs worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.
8.5 De Stichting sluit aansprakelijkheid uit voor schade aan derden, die gedurende de veiling is ontstaan, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting.

Heeft u vragen over de voorwaarden, mail dan naar info@welshselectsale.nl